صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
ملیکا خالصی
کارشناس پرورشی
چهار شنبه 1401/02/07، ساعت 22:2

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل                    بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران

1اردیبهشت بزرگداشت سعدی در کناراعضای همیشه فعال شورای دانش آموزی .