آشنایی با کادر اداری

دیانا دهقانی

تضمین کیفیت

سارا آل منصور

عضو هیئت مدیره

سینا آل منصور

مدیرعامل و موسس

سعید آل منصور

رییس هیئت مدیره

مرتضی چراغی

نماینده موسس

اعظم امیری

عضو هیئت مدیره

سمیرا بهمنش

عضو هیئت مدیره

مه‌ناز عواطفی نژاد

مدیر

کتایون کریمی

معاون آموزشی

شبنم کوهستانی

امور مالی

نگار منصور صفائیان

کارشناس سایت ومعاون فنا...

پری ناز کاظمی پور

معاون اجرایی
درباره من...

ملیکا خالصی

کارشناس پرورشی

شهلا منادی

معاون پشتیبانی

معصومه سوزنده فر

مربی بهداشت

طاهره صباحی

نیروی خدماتی

محمدرضا فرمانی

حسابدار

فرشید روشنی نژاد

نیروی خدماتی