جشن افتخار کیانا طالقانی

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) کیانا طالقانی ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...