جشن افتخار درسا بیغرض

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد علوم درسا بیغرض ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
1 X