جشن افتخار نارون فرپور

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد ریاضی نارون فرپور ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...