جشن افتخار جانان جعفرپور

جشن افتخاردیگر، کسب مقام اول مسابقات گروهی دومینو-منتخب اداره جانان جعفرپور سوم الف، کلاس 11
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...