جشن افتخار ضحی خالقیان

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام اول ناحیه در مسابقات احکام ضحی خالقیان ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...