آشنایی با آنیسا سادات یزدان پرست

خانم آنیسا سادات یزدان پرست دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...