آشنایی با گلرخ هوشداران

سمت: دانش آموز ششم ج، کلاس 22
تاریخچه تحصیلی:
97-98: چهارم سال تحصیلی 99-98 - کلاس 40
98-99: چهارم الف - کلاس 41
سال تحصیلی 1400-1399: پنجم ج - کلاس 21
سال تحصیلی 1401-1400: ششم ج - کلاس 22
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب رتبه اول در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد تولید محتوی تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب رتبه دوم ناحیه درالمپیاد تولید محتوا (پژوهش سرای رازی ) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: پژوهشی - برگزیده المپیاد های علمی پژوهشی ( تولید محتوا ) سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: پژوهشی - برگزیده المپیاد علمی پژوهشی ( تولید محتوا ) - سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مرحله اول المپیاد علوم سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - دریافت دیپلم افتخار در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو تبریک