آشنایی با صبا صالحی

سمت: دانش آموز پنجم ج، کلاس 7
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1401-1400: چهارم الف - کلاس 14
سال تحصیلی 1402-1401: پنجم ج - کلاس 7
تاریخچه افتخارات: