آشنایی با الناز میرحاصلی ایگدر

سمت: دانش آموز پنجم الف، کلاس 17
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1400-1399: چهارم الف - کلاس 15
سال تحصیلی 1401-1400: پنجم الف - کلاس 17
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه تبریک