آشنایی با عسل فروهی

خانم عسل فروهی دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...