آشنایی با ملیکا طباطبایی فر

ملیکا طباطبایی فر

ششم ب، کلاس 9
سمت: دانش آموز ششم ب، کلاس 9
تاریخچه تحصیلی:
98-99: چهارم چهارم جدیدالورود - کلاس 10004
سال تحصیلی 1400-1399: چهارم ج - کلاس 17
سال تحصیلی 1401-1400: پنجم ب - کلاس 18
سال تحصیلی 1402-1401: ششم ب - کلاس 9
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد علوم تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مرحله اول المپیاد علوم سال تحصیلی 1400-1399 تبریک