آشنایی با النا فرخی نیا

سمت: دانش آموز چهارم ج، کلاس 3
تاریخچه تحصیلی:
97-98: اول الف - کلاس 11
98-99: اول الف - کلاس 11
سال تحصیلی 1400-1399: دوم الف - کلاس 7
سال تحصیلی 1401-1400: سوم ب - کلاس 11
سال تحصیلی 1401-1400: پنجم گروه استعدادتحلیلی تابستانه1401 - کلاس 30
سال تحصیلی 1402-1401: چهارم ج - کلاس 3
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - دریافت دیپلم افتخار در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران 1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - دریافت دیپلم افتخار در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو2020 تبریک