آشنایی با الینا دهدشتی حقیقت

خانم الینا دهدشتی حقیقت دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...