آشنایی با روشا عبدی

سمت: دانش آموز ششم الف، کلاس 8
تاریخچه تحصیلی:
97-98: سوم الف - کلاس 31
98-99: سوم الف - کلاس 31
سال تحصیلی 1400-1399: چهارم الف - کلاس 15
سال تحصیلی 1401-1400: پنجم الف - کلاس 17
سال تحصیلی 1402-1401: ششم الف - کلاس 8
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه تبریک