آشنایی با هانیا مردانی

سمت: دانش آموز ششم الف، کلاس 8
تاریخچه تحصیلی:
97-98: سوم الف - کلاس 31
98-99: سوم الف - کلاس 31
سال تحصیلی 1400-1399: چهارم الف - کلاس 15
سال تحصیلی 1401-1400: پنجم الف - کلاس 17
سال تحصیلی 1402-1401: ششم الف - کلاس 8
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: پژوهشی - رتبه برتر کشوری در مسابقات زیست فناوری تبریک
97-98: آموزشی - کسب مقام برگزیده در مرحله ناحیه در جشنواره گلستان خوانی تبریک