آشنایی با فاطمه نجدی

خانم فاطمه نجدی دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...