آشنایی با رونیکا مختاری

خانم رونیکا مختاری دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...