آشنایی با فاطمه یاسمین فرشاد

خانم فاطمه یاسمین فرشاد دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...