جشن افتخار آویسا حاتمی زاده

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام اول ناحیه در مسابقات احکام آویسا حاتمی زاده ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...